For Pete’s Sake Walk Photos

The following photos were taken at the annual For Pete’s Sake Walk in Philadelphia.